Phương trình hóa học nào biểu diễn phả...

Câu hỏi: Phương trình hóa học nào biểu diễn phản ứng không xảy ra?

A. Si + 4HCl → SiCl4 + 2H2O.

B. Si + 2NaOH +H2O → Na2SiO3 + 2H2 ↑.

C. SiO2 + 2Mg to Si + 2MgO

D. SiO2 + 2NaOH đặc to Na2SiO+ 2H2O