Cho dung dịch chứa a mol Ba(HCO3...

Câu hỏi: Cho dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch có chứa a mol chất tan X. Để thu được khối lượng kết tủa lớn nhất thì X là

A. Ba(OH)2.

B. H2SO4.

C. Ca(OH)2.

D. NaOH.