Tổng thống nào của Mĩ gắn với sự sụp đổ của...

Câu hỏi: Tổng thống nào của Mĩ gắn với sự sụp đổ của chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm ?  

A. Ken nơ đi.       

B. Giôn xơn.  

C. Ních xơn.       

D. Các-tơ.