Chính sách đối ngoại của các nước...

Câu hỏi: Chính sách đối ngoại của các nước tư bản Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. nỗ lực mở rộng hơn nữa quan hệ đối ngoại.

B. thực hiện chính sách đối ngoại “láng giềng thân thiện”.

C. tiếp tục chính sách liên minh chặt chẽ với Mĩ, mở rộng hơn nữa quan hệ đối ngoại.

D. thực hiện chính sách đối ngoại trung lập.