Trong thí nghiệm Y-âng về giao...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với các thông số a = 1,2 mm, D = 4 m với nguồn S phát ra ba ánh sáng đơn sắc: λ1 = 0,63 μm, λ2 và λ3 (một trong hai bước sóng chưa biết thuộc khoảng từ 0,38 μm đến 0,44 μm). Biết vạch tối gần vân trung tâm nhất là vị trí vân tối thứ 18 của λ2 và vân tối thứ 13 của λ3. Chọn phương án đúng

A. λ2 + λ3 = 0,9936 μm

B. λ2 + λ3 = 0,9836 μm

C. λ1 + λ3 = 0,8936 μm

D. λ2 + λ1 = 0,8936 μm.