Công thoát êlectron của một quả cầu kim loại...

Câu hỏi: Công thoát êlectron của một quả cầu kim loại là 2,36eV. Chiếu vào quả cầu bức xạ có bước sóng 0,3µm. Nếu quả cầu ban đầu trung hòa về điện và đặt cô lập thì điện thế cực đại mà nó có thể đạt được là:

A. 1,53 V

B. 1,78 V

C. 1,35 V

D. 1,1 V