Những năm 1929 - 1933, nhiều công...

Câu hỏi: Những năm 1929 - 1933, nhiều công nhân Việt Nam bị sa thải, đó là hậu quả của là

A. chính sách áp bức của thực dân Pháp.

B. khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) tác động đến Việt Nam.

C. công nhân Việt Nam chống lại tư bản Pháp.

D. công nhân Việt Nam đòi tăng lương.