Trong nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động...

Câu hỏi: Trong nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên các quỹ đạo dừng có bán kính rn = n2r0  (với r0 = 0,53.10-10 m;n = 1,2,3). Tốc độ của êlectron trên quỹ đạo dừng thứ hai là:

A. 2,18.106 m/s

B. 1,09.106 m/s

C. 2,18.105 m/s

D. 1,98.106 m/s