Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc

Câu hỏi: Chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc λ1=0,4μm;λ2=0,52μm;λ3=0,6μmvào hai khe của thí nghiệm Y-âng. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là 2m. Khoảng cách gần nhất giữa hai vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm là:

A. 31,2 mm

B. 15,6 mm

C. 7,8 mm

D. Đáp án khác