Hội nghị tháng 11-1939 của Ban Chấ...

Câu hỏi: Hội nghị tháng 11-1939 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương lúc này là

A. đánh đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

B. chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh.

C. chống phát xít và bọn tay sai thân Nhật.

D. tất cả các nhiệm vụ trên.