Đặt điện áp 

Câu hỏi: Đặt điện áp u=200cos(ωt) (V) (ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở R và tụ điện có điện dung C, với CR2<2L. Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm lần lượt là UC,UL phụ thuộc vào ω, chúng được biểu diễn bằng các đồ thị như hình vẽ bên, tương ứng với các đường UC,UL. Giá trị của UM trong đồ thị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 160 V 

B. 170 V 

C. 120 V 

D. 230 V