Cho bảng số liệu:

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:

A. Giá trị nhập siêu năm 2010 lớn hơn năm 2012

B. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu

C. Giá trị nhập siêu năm 2015 nhỏ hơn năm 2014

D. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu