Khi kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946),...

Câu hỏi: Khi kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), điều khoản nào trên thực tế có lợi cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

A. Pháp công nhận nước ta là một nước tự do.

B. Pháp công nhận nước ta là nước độc lập.

C. Hai bên thực hiện ngừng bắn ở Nam Bộ.

D. Chính phủ Pháp công nhận nước ta có nghị viện riêng, quân đội riêng và nền tài chính riêng.