Tỉ lệ thời gian lao động được sử d...

Câu hỏi: Tỉ lệ thời gian lao động được sử dụng ở nông thôn nước ta ngày càng tăng nhờ

A. Chất lượng lao động ở nông thôn đã được nâng lên. 

B. Việc thực hiện công nghiệp hoá nông thôn. 

C. Dân cư đang có xu hướng chuyển từ nông thôn lên thành thị 

D. Việc đa dạng hoá cơ cấu kinh tế ở nông thôn.