Kẻ thù của khu vực Mĩ Latinh sau C...

Câu hỏi: Kẻ thù của khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. thực dân cũ.      

B. thực dân mới.

C. chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.       

D. bọn phát xít.