Ngày 14-9-1946, Hồ Chí Minh kí với...

Câu hỏi: Ngày 14-9-1946, Hồ Chí Minh kí với Chính phủ Pháp bản Tạm ước nhằm

A. ngăn chặn cuộc tấn công của Pháp ra miền Bắc.

B. tạo thêm thời gian hòa bình để chuẩn bị lực lượng

C. ngăn chặn Pháp bắt tay với Trung Hoa Dân quốc.

D. tạo điều kiện buộc Pháp thực hiện Hiệp định Sơ bộ đã kí.