Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam t...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta?

A. Lạng Sơn

B. Lào Cai.

C. Nghệ An.

D. Thanh Hóa