Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống...

Câu hỏi: Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam ở các đô thị Bắc vĩ tuyến 16 là

A. đập tan âm mưu chiếm đóng miền Bắc Việt Nam của Pháp.

B. tiêu hao một bộ phận sinh lực địch; làm thất bại kế hoạch đánh nhanh giải quyết nhanh của Pháp.

C. bao vây, tiêu diệt quân chủ lực Pháp trong các đô thị, xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho ta.

D. tạo ra những trận đánh vang dội, làm cơ sở để đẩy mạnh đấu tranh chính trị trên bàn đàm phán.