Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB=a; AD=2a; SA=a3 là điểm trên SA sao cho SM=a33 SA vuông góc với đáy. Tính thể tích của khối chóp S.MNC?

A. a336

B. a339

C. a3312

D. a3324