Ở phạm vi cơ sở, xây...

Câu hỏi: phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước… là

A. Những việc dân bàn và quyết định trực tiếp

B. Những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện

C. Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến khi chính quyền xã, phường quyết định

D. Những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra