Đường cong ở bên dưới là đồ thị củ...

Câu hỏi: Đường cong ở bên dưới là đồ thị của một trong 4 hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A. y = x3-3x+1

B. y = x4-2x2+1

C. y = x3-3x2+1

D. y = -x3+3x+1