Coi trọng quan hệ với Tây Âu và mở...

Câu hỏi: Coi trọng quan hệ với Tây Âu và mở rộng hoạt động đối ngoại với các đối tác khác trên phạm vi toàn cầu. Đó là chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời gian nào?

A. Từ năm 1945 đến năm 1950.    

B. Từ năm 1950 đến năm 1960.

C. Từ năm 1973 đến năm 1991.              

D. Từ năm 1991 đến năm 2000.