Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-â...

Câu hỏi: Một nguồn sáng điểm nằm cách đều hai khe Y-âng và phát ra đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1và bước sóng λ2 chưa biết. Khoảng cách giữa hai khe là a=0,2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D=1m. Trong khoảng rộng L=2,4cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hai hệ vân. Tính λ2, biết hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L?

A.

B.

C.

D.