Chọn câu sai khi so sánh hiện tượng quang đi...

Câu hỏi: Chọn câu sai khi so sánh hiện tượng quang điện ngoài và hiện tượng quang điện trong:

A. Bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện ngoài thường nhỏ hơn bước sóng giới hạn ở hiện tượng quang điện trong.

B. Phải có bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện hoặc giới hạn quang dẫn.

C. Mở ra khả năng biến năng lượng ánh sáng thành điện năng.

D. Đều làm bức êlectron ra khỏi chất bị chiếu sáng.