Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu đ...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm Y-âng, hai khe được chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc, trong đó một bức xạ , còn bức xạ có bước sóng có gia trị từ 600nm đến 750nm. Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có 6 vân sáng màu của bức xạ . Giá trị của là:

A. 630nm

B. 450nm

C. 600nm

D. 720nm