Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, kh...

Câu hỏi: Trong thí nghiệm giao thoa với khe Y-âng, khe S được chiếu sáng bằng chúm sáng trắng (). Bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn lúc đầu đo được là 0,72 mm. Khi dịch chuyển màn ra xa hai khe thêm 60 cm thì bề rộng quang phổ bậc 1 trên màn đó là 0,90 mm. Khoảng cách giữa hai khe

A. 2 mm

B. 1,2 mm

C. 1,5 mm

D. 1 mm