Cách mạng Cu-ba năm 1959, dưới sự...

Câu hỏi: Cách mạng Cu-ba năm 1959, dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô nhằm chống chính sách thực dân mới của Mĩ ở Cu-ba, đó là

A. chống chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Cu-ba.

B. chống chế độ độc tài Batixta thân Mĩ.

C. chống chính sách bành trướng của Mĩ.

D. chống chính sách thống trị của Mĩ ở Cu-ba.