Cho khối lăng trụ tam giác

Câu hỏi: Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A1B1C1  có đáy là tam giác đều cạnh 2a, điểm A1 cách đều 3 điểm  A, B, C. Cạnh bên AA1 tạo với mặt phẳng đáy một góc α. Thể tích khối trụ ABC.A1B1C1 bằng 23a3. Giá trị của α là.

A. 30o

B. 45o

C. 60o 

D. Đáp án khác