Nội dung nào dưới đây gắn liền với...

Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3-2-1930)?

A. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng.

B. Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ của Đảng và chỉ định Ban Chấp hành Trung ương lâm thời.

C. Bầu Ban Chấp hành Trung ương lâm thời.

D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương