Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản...

Câu hỏi: Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Điều này thể hiện trong

A. Luận cương chính trị tháng 10-1930 của Trần Phú.

B. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

C. ý nghĩa thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930.

D. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.