Có các chất sau : NaCl2

Câu hỏi: Có các chất sau : NaCl2, Ca(OH)­2, Na2CO3, HCl. Chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

A. Ca(OH)2

B. Na2CO3

C. Ca(OH)2, Na2CO3, HCl

D. Cả A. và B.