Nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mẫu đá vô...

Câu hỏi: Nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mẫu đá vôi thu được 20,37 lít COở đktc. Tìm hàm lượng phần trăm của CaCO3.

A. 53,62%.

B. 81,37%.

C. 95,67%

D. 95,67%.