Tập đoàn Ních-xơn thực hiện cuộc chiến tranh...

Câu hỏi: Tập đoàn Ních-xơn thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với ý đồ chính nào

A. Lam lung lay ý chí quyết tâm chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta

B. Ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam

C. Cứu nguy cho chiến lược "Việt Nam hóa" chiến tranh và tạo thế mạnh trên bàn đàm phán Pa-ri

D. Phong tỏa cảng Hải Phòng và các sông, luồng lạch, vùng biển miền Bắc