Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phâ...

Câu hỏi: Cơ thể có kiểu gen AaBBDd giảm phân bình thường sẽ sinh ra giao tử ABD chiếm tỉ lệ

A. 75% 

B. 25%

C. 50%

D. 12.5%