Ở một loài thực vật, cho phép lai AB/ab DE/d...

Câu hỏi: Ở một loài thực vật, cho phép lai AB/ab DE/de x AB/ab DE/de, mỗi gen qui định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, Biết tần số hoán vị gen giữa B và b là 20%, giữa E và e là 30%. Phép lai trên cho tỉ lệ F1 dị hợp tử về 4 cặp gen là:

A. 9,86%

B.8,84% 

C.2,47%

D.7,84%