Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một...

Câu hỏi: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn, xét phép lai:P: ABabDHdhXEXe×AbaBDHdhXEY. Tỉ lệ kiểu hình đực mang tất cả các tính trạng trội ở F1 chiếm 8,75%. Cho biết không có đột biến xảy ra, không có đột biến xảy ra, hãy chọn kết luận đúng?

A. Theo lí thuyết, ở đời F1có tối đa 112 kiểu gen.

B. Tỉ lệ kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1 chiếm tỉ lệ 21,25%.

C. Trong số các con cái có kiểu hình trội về tất cả các tính trạng ở F1, tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp là 10%.

D. Cho con đực P đem lai phân tích, ở F1 thu được các cá thể dị hợp về tất cả các cặp gen là 25%. 

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Di truyền quần thể - Sinh học 12 có đáp án !!