Trong phép lai một cặp tính trạng...

Câu hỏi: Trong phép lai một cặp tính trạng tương phản (P), cần phải có bao nhiêu điều kiện trong các điều kiện sau để F2 có sự phân ly kiểu hình theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1