Biết D quy định cây cao trội hoàn...

Câu hỏi: Biết D quy định cây cao trội hoàn toàn so với d quy định cây thấp. Phép lai nào sau đây cho kết quả kiểu hình đời con phân ly 3 cao: 1 thấp

A. Dd × dd 

B. Dd × Dd

C. Dd × DD

D. DD × dd