Ý nào sau đây phản ánh khô...

Câu hỏi: Ý nào sau đây phản ánh không đúng nhất nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

A. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng

B. Hội nghị Phôngtennơblô thất bại

C. Được Mỹ giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta

D. Những hành động phá hoại hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946) của thực dân Pháp