Cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc,...

Câu hỏi: Cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc, cải tổ của Liên Xô và đổi mới đất nước ở Việt Nam đều

A. Tiến hành khi đất nước lâm vào khủng hoảng kéo dài.

B. Cải tổ chính trị là chủ yếu, thực hiện đa nguyên đa đảng.

C. Góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị - xã hội.

D. Phát triển kinh tế làm trọng tâm, tiến hành cải cách, mở cửa.