Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước...

Câu hỏi: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

A. Cách mạng Tháng Tám thành công

B. Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

D. Chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh được thành lập