Trong giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng...

Câu hỏi: Trong giao thoa ánh sáng với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4μm đến 0,76μm. Tìm bước sóng của các bức xạ khác cho vân sáng trùng với vân sáng bậc 4 của ánh sáng màu đỏ có A, d=0,75μm?

A. ,

B. ,

C. ,

D. ,