Tháng 8-1936, Đảng Cộng sản Đông D...

Câu hỏi: Tháng 8-1936, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương phát động phong trào

A. Đông Dương Đại hội.

B. phong trào đòi dân sinh dân chủ.

C. vận động người của Đảng vào Viện Dân biểu.

D. mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.