Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện...

Câu hỏi: Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” trong phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là hình thức đấu tranh của phong trào nào?

A. Phong trào Đông Dương Đại hội.

B. Phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

C. Phong trào "đón rước Gôđa" đoàn phái viên của Chính phủ Pháp.

D. Phong trào "đón rước Gôđa" đoàn phái viên của Chính phủ Pháp và Toàn quyền mới xứ Đông Dương.