Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang đ...

Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về quang điện trở và pin quang điện?

A. Quang điện trở có giá trị điện trở thay đổi khi cường độ chùm sáng chiếu vào nó thay đổi.

B. Pin quang điện là nguồn điện được sử dụng trong các máy đo ánh sáng, máy tính bỏ túi,...

C. Pin quang điện là nguồn điện trong đó năng lượng Mặt Trời được biến đổi toàn bộ thành điện năng.

D. Quang điện trở được chế tạo dựa trên hiện tượng quang điện trong.