Hơi nước bão hoà ở 20°C được tách ra khỏi nư...

Câu hỏi: Hơi nước bão hoà ở 20°C được tách ra khỏi nước và đun nóng đẳng tích tới 27°C. áp suất của nó có giá trị

A. 17,36mmHg.

B. 23,72mmHg.

C. 15,25mmHg.

D. 17,96mmHg