Tháng 6-1947, diễn ra sự kiện gì ở...

Câu hỏi: Tháng 6-1947, diễn ra sự kiện gì ở Mĩ có liên quan đến các nước Tây Âu?

A. Mĩ thành lập khối quân sự NATO.   

B. Mĩ thành lập khối CENTO

C. Mĩ thành lập khối SEATO.    

D. Mĩ đề ra “Kế hoạch Mácsan”.