Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuô...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = SB, SC =SD, (SAB)(SCD)và tổng diện tích hai tam giác SAB và SCD bằng 7a210 Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD?

A. V=a35

B. V=4a315

C. V=4a325

D. V=12a325