Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng...

Câu hỏi: Sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian:

A. (2), (3), (4), (1) 

B. (1), (4), (2), (3) 

C. (1), (2), (3), (4) 

D. (1), (3), (2), (4)