Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a gọi G là trọn...

Câu hỏi: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh a gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Cắt tứ diện bởi mặt phẳng (GCD) được thiết diện có diện tích là

A. a226

B. a324

C. a224

D. a222